شبکه کتابخانههای کشور

پردیس بین الملل. دانشکده دندانپزمرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) کتابخانه مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ادانشگاه الزهرا (س) کتابخانه مرکزیمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)( دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) کتابخانه مرکزیدانشگاه شاهد. دانشکده داروسازی کتابخانه دکتر فرزانه نقیبیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دانشکده مجازی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده توانبخشی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده پزشکی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. واحد تهران شمال. دانشکده فنی و مهندسیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسیدانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده مدیریت و حسابداریدانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده ادبیات کتابخانه کوثردانشگاه شاهد. دانشکده داروسازی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده پرستاری و ماماییدانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) کتابخانه و اسناد پزشکیمرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران)مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبر آبادی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران ) کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبر آبادی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانیمرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه(س) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) کتابخانه مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه(س) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانمرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) کتابخانه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانبیمارستان جامع زنان محب یاس( میرزا کوچک خان) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) کتابخانه بیمارستان جامع زنان محب یاس( میرزا کوچک خان) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران کتابخانه مرکزیدانشگاه شاهد کتابخانه مرکزی و مرکز اسناددانشگاه صنعتی امیرکبیر کتابخانه مرکزیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.

آموزشکده فنی و حرفه‌ای ولیعصر

دانشکده بهداشت و ایمنیدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی. دانشکده کارآفرینیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. دانشکده مجازیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. دانشکده نقشه برداری کتابخانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی کتابخانه مرکزیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. دانشگاه صنعتی سهند- تبریز: در این دانشگاه با توجه به محدودیت برای پسران با اولویت بندی و امتیاز بندی خوابگاه داده می شود و برای خواهران نیز امکان سکونت با اولویت و امتیاز بندی وجود دارد. هم اکنون دو فضای آموزشی آموزش و پرورش در اختیار دانشکده دارالفنون است، علاوه بر اینکهای فضا کوچک و نامناسب برای دانشگاه است، آموزش و پرورش نیز این امر را تصرف میداند و خواهان پس گیری است. ترکیب گروه های آموزشی این دانشگاه به قرار زیر است: فنی و مهندسی در حدود (58%) 60 درصد، کشاورزی و دامپزشکی در حدود (21%) 20 درصد، علوم انسانی در حدود (7%) 11 درصد و هنر در حدود(12%) 9 درصد است. دانشکده مهندسی عمرانمرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران) کتابخانه مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. دانشکده فناوریهای نوین پزشکی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

دانشکده علوم ارتباطاتدانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده اقتصاد کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی. استان بوشهر کتابخانه عمومی خالو حسین دشتینهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان بوشهر کتابخانه عمومی بانو فاطمه مصلحیاننهاد کتابخانه های عمومی کشور. استان تهران کتابخانه عمومی حضرت فاطمه (س)شهرداری تهران. دانشکده پیراپزشکی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. پردیس بین الملل. دانشکده داروسازی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. پردیس بین الملل. دانشکده دندانپزشکی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده پزشکی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. دانشکده توانبخشی کتابخانه شهید ایرج ایزد پناهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مرکز بوشهردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر کتابخانه تخصصی امام محمد باقر(ع)بیمارستان قلب (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر) کتابخانه بیمارستان قلب (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر)بیمارستان شهدای خلیج فارس (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر) کتابخانه بیمارستان شهدای خلیج فارس (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر)دانشگاه پیام نور. مرکز بوشهر کتابخانه دانشگاه پیام نور.

دانشکده فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی

مرکز فریدونشهر کتابخانه دانشگاه پیام نور. دانشکده مهندسی خودرودانشگاه علامه طباطبایی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناددانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده جغرافیا کتابخانه دانشگاه تهران. دانشکده زبانهای خارجیدانشگاه تهران. واحد تهران شمال. دانشکده علوم پایهدانشگاه آزاد اسلامی. دانشکده علوم پایه کتابخانه دانشگاه شاهد. واحد تهران شمال. دانشکده علوم پایه کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی. دانشکده پرستاری و مامایی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. مرکز اسلامشهردانشگاه تهران. پردیس ابوریحان کتابخانه مرکزیبیمارستان بهرامی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) کتابخانه بیمارستان بهرامی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)بیمارستان روزبه ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ) کتابخانه بیمارستان روزبه ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران )بیمارستان سینا (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) کتابخانه شهید دکتر احمد هجرتیبیمارستان فارابی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران) کتابخانه بیمارستان فارابی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران)دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

Cornelius Mcgrath

درونگرا. قهوه خور. کاوشگر. متخصص تلویزیون بشارت بیکن لاعلاج. طرفدار فرهنگ پاپ

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزdigital currency channelدانشگاهdigital currency tutorialGuide to buying household appliancesبهترین سالن زیبایی اصفهان